Ako rozlišujeme HDMI káble

Ako rozlišujeme HDMI káble.

 1. V súčasnosti existujú tri typy HDMI konektorov: A, B a C. Typy A a B sú definované od verzie 1.0, typ C až od verzie 1.3.
 2. Typ A má 19 pinov a šírku pásma pre podporu všetkých súčasných SDTV, EDTVHDTV režimov. Rozmery konektora sú 13,9 mm na šírku a 4,45 mm na výšku. Typ A je fyzicky kompatibilný so single link DVI - D.
 3. Typ B má 29 pinov (21,2 mm do 4,45 mm) a má oproti typu A dvojnásobnú šírku pásma. Preto ho je možné použiť pre prenos videa vo veľmi vysokom rozlíšení, ako napríklad budúcom WQUXGA (3840 x 2400 bodov). Typ B je kompatibilný s dual link DVI-D, ale momentálne sa ešte nepoužíva.
 4. Typ C-mini konektor je určený pre prenosné zariadenia. Je menší ako konektor typu A (10,42 mm do 2,42 mm), ale má rovnaký počet pinov. Pomocou redukcie môže byť pripojený na typ A.
 5. Typ D-micro má 19 pinov s rozmermi 2,8 mm × 6,4 mm.

Aké sú verzie HDMI káblov.

 1. HDMI 1.0, 1.1, 1.2
  Tieto verzie majú prenosovú rýchlosť 3.9 Gbit/s
 2. HDMI 1.3 definuje dva druhy káblov:Kategória 1 certifikované káble, ktoré boli testované na 74,5 MHz (1080i/720p)Kategória 2 certifikované káble, ktoré boli testované na 340 MHz (1600p).
 3. HDMI 1.4 zvyšuje maximálne rozlíšenie 4K×2K (typicky 3840×2160) pri 24 Hz/25 Hz/30 Hz a 4096×2160 pri 24 Hz.Podporuje 3D formáty ako 720p50 a 1080p24 (alebo 720p60 a 1080p24) teda progresívne 1280x720 a 1920x1080s s 50 snímkami za sekundu HDMI Ethernet Channel podporuje dátový prenos až do 100 Mb/s
 4. HDMI 2.0 je príp­ra­va do bu­dúc­nos­ti na 4K pre­no­sy pri 60 fps a sú­čas­ný pre­nos dvoch vi­deo­sig­ná­lov, pri­ná­ša zväč­še­nie pre­no­so­vé­ho pás­ma na 18 Gbit/s,prí­pad­ne 6 Gbit/s na ka­nál. V praxi to zna­me­ná pod­po­ru 4K vi­dea (2160p)pri 60 fps, te­da 4K 3D v pl­nom roz­lí­še­ní, prí­pad­ne high-fra­me 2D ob­sah, čo je vhod­né naj­mä pri hra­ní hier. HDMI 2.0 však pod­po­ru­je Dual Vi­deo Streams, tak­že v jed­nom káb­li mô­že­te pre­ná­šať si­mul­tán­ne dva full HD vi­deá na jed­nu ob­ra­zov­ku,ďa­lej umož­ňu­je pre­nos 32 audio­ka­ná­lov na max. šty­ri rôz­ne vý­stu­py, čo v praxi zna­me­ná šty­ri osem­ka­ná­lo­vé zvu­ko­vé pre­no­sy je­di­ným káb­lom, a to pri max. vzor­ko­va­cej frek­ven­cii 1536 kHz. , pod­po­ra for­má­tu 21:9 (2,35:1)

Aká može byť dĺžka HDMI káblov.

HDMI nedefinuje maximálnu dĺžku kábla. Jediným obmedzením je útlm signálu. Dĺžka teda závisí na konštrukcii a kvalite materiálov, ktoré boli použité.
Bežný HDMI kábel môže dosiahnuť dĺžku 12 až 15 metrov. Káble kategórie 1 do 5 metrov môžu dosiahnuť kvalít kategórie 2. Dlhší kábel môže spôsobiť nestabilitu a blikanie na obrazovke. Existujú aj prevodníky a nadstavce, ktoré sú schopné pomocou Cat5 kábla predĺžiť HDMI až na 50 metrov a HDMI nadstavce založené na optických vláknach je možné použiť aj nad 100 metrov.